TUR-INFO.PL
Serwis Informacyjny Branży Turystycznej


2024-01-11 - Państwo może nakładać obowiązki na dostawców usług internetowych z siedzibą w innym kraju UE?

Państwo członkowskie nie może nakładać ogólnych i abstrakcyjnych obowiązków na dostawcę usług internetowych, który prowadzi działalność na jego terytorium, lecz ma siedzibę w innym państwie członkowskim - uznał rzecznik generalny Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, Maciej Szpunar.

reklama


Dostawcy usług pośrednictwa i wyszukiwarek internetowych, tacy jak Airbnb, Google, Amazon i Vacation Rentals, podlegają we Włoszech pewnym obowiązkom: muszą wpisywać się do rejestru, okresowo przekazywać organowi administracyjnemu szereg informacji na swój temat i uiszczać wkład finansowy. W przypadku uchybienia tym obowiązkom przewidziane jest nałożenie sankcji.

Z wyjątkiem Expedii, która ma siedzibę w Stanach Zjednoczonych i ogranicza się do kwestionowania obowiązku dostarczania informacji, dostawcy usług internetowych mający siedzibę w Unii Europejskiej kwestionują te obowiązki przed sądami włoskimi. Ich zdaniem są one sprzeczne z unijnym rozporządzeniem w sprawie propagowania sprawiedliwości i przejrzystości dla użytkowników biznesowych korzystających z usług pośrednictwa internetowego.

Włochy twierdzą, że rozpatrywane uregulowanie stanowi wykonywanie przepisów unijnych. Ponadto spółki mające siedzibę w UE uważają, że obowiązki te naruszają w szczególności przewidzianą w dyrektywie o handlu elektronicznym zasadę, zgodnie z którą usługi społeczeństwa informacyjnego co do zasady podlegają prawu państwa członkowskiego, w którym usługodawca ma siedzibę (w niniejszym przypadku Irlandii lub Luksemburga). W tym to kontekście sąd włoski postanowił skierować pytania do Trybunału Sprawiedliwości.

Zdaniem rzecznika generalnego Maciej Szpunara prawo Unii, a w szczególności dyrektywa o handlu elektronicznym, w istocie stoją na przeszkodzie stosowaniu takich mających ogólny i abstrakcyjny charakter obowiązków wobec dostawcy usług internetowych, który ma siedzibę w innym państwie członkowskim.

W odniesieniu do rozporządzenia w sprawie propagowania sprawiedliwości i przejrzystości dla użytkowników biznesowych korzystających z usług pośrednictwa internetowego rzecznik uważa, że obowiązki przewidziane we włoskich przepisach nie stanowią środków wykonawczych do tego rozporządzenia. Nie można ich zatem uzasadniać na jego gruncie. Rozporządzenie to ma przyczyniać się do właściwego funkcjonowania rynku wewnętrznego poprzez tworzenie uczciwego, przewidywalnego, zrównoważonego i budzącego zaufanie otoczenia biznesowego w Internecie
w ramach rynku wewnętrznego. W tym kontekście państwo członkowskie może zbierać jedynie te informacje, które są związane z obowiązkami nałożonymi na nie przez to rozporządzenie oraz z celami, do których realizacji rozporządzenie to zmierza.Wróć do strony głównej


Pełna wersja

© 2024 TUR-INFO.PL Wszelkie prawa zastrzeżone.
Kontakt z nami

stat24.com