TUR-INFO.PL
Serwis Informacyjny Branży Turystycznej


2020-05-13 - Komisja Europejska przedstawiła wytyczne dotyczących znoszenia ograniczeń podróżowania

Komisja Europejska przedstawiła, w środę, 13 maja pakiet wytycznych i zaleceń, które mają pomóc państwom członkowskim w stopniowym znoszeniu ograniczeń w podróżowaniu i umożliwić przedsiębiorstwom turystycznym ponowne otwarcie po miesiącach blokady, przy jednoczesnym zachowaniu niezbędnych środków ostrożności w zakresie ochrony zdrowia.

reklama


Wytyczne Komisji mają na celu zaoferowanie ludziom szansy na potrzebny wypoczynek, relaks i świeże powietrze. Komisja przekonuje, że gdy tylko pozwoli na to sytuacja zdrowotna, ludzie powinni być w stanie odwiedzać przyjaciół i rodzinę, w swoim własnym kraju, lub za granicą, przy zachowaniu wszelkich niezbędnych środków bezpieczeństwa i ostrożności.

Pakiet ma również na celu pomoc unijnemu sektorowi turystycznemu w wyjściu z kryzysu, poprzez wspieranie przedsiębiorstw i zapewnienie, że Europa pozostanie celem numer jeden dla odwiedzających.

Pakiet Komisji dotyczący turystyki i transportu obejmuje:Rekomendacje Komisji Europejskiej w odniesieniu do przedsiębiorstw turystycznych:

Zapewnienie płynności finansowej przedsiębiorstwom turystycznym, w szczególności MŚP, poprzez


Ochrona miejsc pracy dzięki pomocy finansowej w ramach programu SURE w wysokości do 100 mld euro:

Program SURE pomaga państwom członkowskim w pokryciu kosztów krajowych programów skracania czasu pracy i podobnych środków umożliwiających przedsiębiorstwom ochronę miejsc pracy. Komisja wspiera również inicjatywy ułatwiające przekwalifikowanie zawodowe, zwłaszcza dla pracowników sezonowych.

Łączenie mieszkańców z lokalną ofertą turystyczną, promowanie lokalnych atrakcji i turystyki oraz Europy jako bezpiecznego kierunku:

Komisja będzie współpracować z państwami członkowskimi w celu promowania systemu bonów, w ramach którego klienci mogą wspierać swoje ulubione hotele lub restauracje. Komisja będzie również promować ogólnoeuropejskie kampanie informacyjne, w których Europa jest głównym celem podróży turystycznych.

Aby uzupełnić środki krótkoterminowe, Komisja będzie nadal współpracować z państwami członkowskimi w celu promowania zrównoważonej turystyki zgodnie z europejskim "zielonym ładem" i zachęcać do cyfrowej transformacji usług turystycznych w celu zapewnienia większego wyboru, lepszej alokacji zasobów i nowych sposobów zarządzania podróżami i przepływami turystycznymi.

Komisja zorganizuje europejską konwencję turystyczną wraz z instytucjami UE, przemysłem, regionami, miastami i innymi zainteresowanymi stronami w celu wspólnego budowania przyszłości zrównoważonego, innowacyjnego i prężnego europejskiego ekosystemu turystycznego - "Europejska agenda dla turystyki 2050".

Komisja rekomenduje następujące środki w odniesieniu do turystów i podróżnych:

Bezpieczne przywrócenie swobody przemieszczania się i zniesienie kontroli na granicach wewnętrznych

Swobodne przemieszczanie się i podróże transgraniczne mają kluczowe znaczenie dla turystyki. Ponieważ państwom członkowskim udaje się ograniczyć rozprzestrzenianie się wirusa, ogólne ograniczenia w swobodnym przepływie powinny zostać zastąpione bardziej ukierunkowanymi środkami. Jeżeli ogólne zniesienie ograniczeń nie jest uzasadnione sytuacją zdrowotną, Komisja proponuje stopniowe i skoordynowane podejście, które rozpoczyna się od zniesienia ograniczeń między obszarami lub państwami członkowskimi o wystarczająco podobnej sytuacji epidemicznej. Podejście to musi być również elastyczne, łącznie z możliwością ponownego wprowadzenia niektórych środków, jeżeli wymaga tego sytuacja. Państwa członkowskie powinny działać w oparciu o następujące 3 kryteria:

Zasada niedyskryminacji ma szczególne znaczenie: gdy państwo członkowskie decyduje się zezwolić na podróżowanie na swoim terytorium lub do określonych regionów i obszarów na swoim terytorium, powinno to robić w sposób niedyskryminacyjny - zezwalając na podróżowanie ze wszystkich obszarów, regionów lub krajów w UE o podobnych warunkach epidemiologicznych. W tym samym duchu wszelkie ograniczenia muszą zostać zniesione bez dyskryminacji, w stosunku do wszystkich obywateli UE i wszystkich mieszkańców tego państwa członkowskiego, niezależnie od ich narodowości, i powinny być stosowane do wszystkich części Unii znajdujących się w podobnej sytuacji epidemiologicznej.

Przywrócenie usług transportowych w całej UE przy jednoczesnej ochronie zdrowia pracowników transportu i pasażerów

W wytycznych przedstawiono ogólne zasady bezpiecznego i stopniowego przywracania transportu pasażerskiego drogą powietrzną, kolejową, drogową i wodną. W wytycznych przedstawiono szereg zaleceń, takich jak konieczność ograniczenia kontaktu między pasażerami a pracownikami transportu i samymi pasażerami, zmniejszając w miarę możliwości zagęszczenie pasażerów.

Wytyczne zawierają również wskazówki dotyczące stosowania środków ochrony osobistej, takich jak maski na twarz, oraz odpowiednich protokołów na wypadek, gdyby pasażerowie wykazywali objawy COVID-19. Wytyczne zawierają również zalecenia dla każdego środka transportu i wzywają do koordynacji między państwami członkowskimi w świetle ponownego ustanowienia stopniowych połączeń między nimi.

Bezpieczne wznowienie usług turystycznych:

Komisja określa wspólne ramy określające kryteria bezpiecznego i stopniowego przywracania działalności turystycznej oraz opracowuje protokoły zdrowotne dla hoteli i innych form zakwaterowania, aby chronić zdrowie zarówno gości, jak i pracowników. Kryteria te obejmują dowody epidemiologiczne; wystarczające możliwości systemu opieki zdrowotnej dla miejscowej ludności i turystów; solidny nadzór i możliwości monitorowania i testowania oraz śledzenie kontaktów. Wytyczne te umożliwią ludziom bezpieczne przebywanie w hotelach, na kempingach, lub innych obiektach noclegowych, jedzenie i picie w restauracjach, barach i kawiarniach oraz chodzenie na plaże i inne formy wypoczynku na świeżym powietrzu.

Zapewnienie transgranicznej interoperacyjności aplikacji śledzących:

Państwa członkowskie, przy wsparciu Komisji, uzgodniły wytyczne mające na celu zapewnienie transgranicznej interoperacyjności między aplikacjami do śledzenia ruchu, tak aby obywatele mogli być ostrzegani o potencjalnym zakażeniu koronawirusem również podczas podróży w UE.

Ma być to wskazówką dla twórców aplikacji współpracujących z krajowymi organami ds. zdrowia. Takie aplikacje do śledzenia pochodzenia muszą być dobrowolne, przejrzyste, tymczasowe, zabezpieczone przed cyberprzestępczością, wykorzystujące zanonimizowane dane, powinny opierać się na technologii Bluetooth i być interoperacyjne zarówno w skali transgranicznej, jak i w ramach różnych systemów operacyjnych. Interoperacyjność ma kluczowe znaczenie: Obywatele UE muszą mieć możliwość otrzymywania ostrzeżeń o ewentualnym zakażeniu w bezpieczny i chroniony sposób, bez względu na to, gdzie się znajdują w UE i z jakiej aplikacji korzystają. Komisja wspiera państwa członkowskie w znalezieniu właściwego rozwiązania, zgodnie z zasadami określonymi w zestawie narzędzi UE oraz wytycznymi Komisji dotyczącymi ochrony danych.

Uczynienie z bonów bardziej atrakcyjnej opcji dla konsumentów:

Zgodnie z przepisami UE podróżni mają prawo do wyboru między bonami lub zwrotem gotówki za odwołane imprezy turystyczne. Potwierdzając to prawo, zalecenie Komisji ma na celu zagwarantowanie, że bony staną się realną i atrakcyjniejszą alternatywą dla zwrotu kosztów odwołanych podróży w kontekście obecnej pandemii, która obciążyła również touroperatorów podróży poważnymi obciążeniami finansowymi. Bony powinny być chronione przed niewypłacalnością emitenta, powinny być wystawiane na rok, a w razie niewykorzystania, pieniądze powinny być po roku zwracane klientowi, powinny one również zapewniać pasażerom wystarczającą elastyczność, umożliwiać im podróżowanie na tej samej trasie na tych samych warunkach usług lub umożliwiać im zarezerwowanie umowy o zorganizowaną podróż z wykorzystaniem tego samego rodzaju usług lub o równoważnej jakości. Powinny one być również zbywalne na rzecz innego podróżnego.

Poniżej wytyczne Komisji Europejskiej, w języku angielskim

Możesz także pobrać plik: turinfo_20200513_kryteria_uzyskania_certyfikatu__en_.pdfWróć do strony głównej


Pełna wersja

© 2021 TUR-INFO.PL Wszelkie prawa zastrzeżone.
Kontakt z nami

stat24.com